Ikariam - online hra


Vše. Obchodní Podmínky

Digitalizace VHS a převod diapozitivů a negativů

1. Všeobecné obchodní podmínky

Společnost Gameforge Productions GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe, zapsána u okresního soudu v Mannheim pod spisovou značkou HRB 701682, dále nazývána Gameforge, žádná všechny uživatele her Gameforge Productions GmbH o povinné přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek.

§1 Obsah služeb

(I) Předpoklady pro účast
K účasti ve hře společnosti Gameforge je nezbytné přijetí podmínek pro užívání. Tyto podmínky pro užívání se vztahují zejména, nikoliv však výlučně, na celou nabídku internetové prezentace Gameforge.

(II) Odpovědnost
Gameforge se neustále snaží o zabezpečení bechybného chodu svých služeb. Nicméně i přesto může dojít k občasným chybám nebo výpadkům. Vznikne-li z důvodu případného výpadku serveru, chyby v programu apod. na straně uživatele újma, nemá hráč žádný nárok na obnovení svého účtu do stavu, v jakém byl před výskytem této události.
Vzhledem k záruce Gameforge platí § 8 těchto VOP.

§2 Účast

(I) Začátek účasti, přihlášení
Po úspěšném přihlášení herního účtu a/nebo účtu uživatele diskuzních fór začíná účast v příslušné hře.
Uživatel je povinen používat existující e-mailovou adresu. Gameforge si vyhrazuje právo tuto skutečnost kdykoliv ověřit.

(II) Ukončení uživatelem
Účast, která začíná přihlášením, může být ze strany uživatele kdykoliv ukončena smazáním účtu. Smazání dat může z technických důvodů proběhnout se zpožděním. Doba uložení dat se určuje podle § 6.

(III) Ukončení provozovatelem
Uživatel nemá vynutitelný nárok na účast v nabídkách Gameforge. Provozovatel si vyhrazuje právo mazat resp. blokovat účty, a to zejména tehdy, dojde-li k porušení těchto podmínek pro užívání nebo herních pravidel. Rozhodnutí o smazání uživatelského účtu přísluší vedení projektu. Námitky proti smazání účtu je možné uplatnit výhradně pomocí interních herních mechanismů. Právní nárok neexistuje.

(IV) Navrácení peněz
Nárok na vrácení peněz v souvislosti s uhrazenými částkami neexistuje, vyjma případu, kdy je účast hráče ukončena společností Gameforge a toto ukončení nebylo zapříčiněno chováním uživatele. Každé porušení VOP, herních pravidel nebo platných zákonů může vést ke zmíněnému ukončení.

(V) Další
Na základě práva uživatele, které vzniká po zaplacení určité služby (např. používání účtu, nezobrazování reklamy, používání doplňkových funkcí) není možné odvozovat žádné další nároky. Všechna práva náleží provozovateli.

§3 Obsahy/odpovědnost

V souvislosti s komunikací mezi uživateli poskytuje Gameforge platformu, přes kterou se hráči mohou dorozumívat. Za obsah této komunikace jsou zodpovědni sami uživatelé. Provozovatel není zodpovědný za případný pornografický, rasistický, urážlivý nebo jiný obsah, který je v rozporu s platnými právními normami. Přestupky mohou vést k okamžitému smazání nebo blokaci.

§4 Nepovolené zásahy

(I) Manipulativní opatření
Uživatel nemá v souvislosti s webovými stránkami právo používat opatření, mechanismy nebo software, které by mohly narušit funkci a průběh hry. Uživateli není dovoleno provádět opatření, která by vedla k neúnosnému nebo nadměrnému zatížení technické kapacity. Uživateli není dovoleno blokovat obsahy, které jsou generovány tvůrci hry, přepisovat je či opravovat nebo jiným způsobem rušivě zasahovat do hry.

(II) Nepovolené cizí programy
Hru není dovoleno spouštět v jiném programu než v prohlížeči. To se vztahuje zejména na takzvané Bots, stejně jako na další nástroje, které mají nahradit nebo doplnit webové rozhraní. Rovněž jsou zakázány skripty a zcela nebo částečně automatizované programy, které hráči přinášejí výhody vůči protihráčům. Do toho spadají rovněž funkce automatického obnovování a další integrované funkce internetového prohlížeče, pokud se jedná o automatické procesy. Není dovoleno používat prostředky k potlačení reklamy. Zde není důležité, zda se reklama potlačuje cíleně nebo ji nelze obecně zobrazit např. blokováním vyskakovacích oken, používáním textových prohlížečů a pod. Výše uvedené se netýká výslovně schválených programů.

(III) Přímé přihlášení
Přihlášení do herního účtu je povoleno provádět pouze přes úvodní stránku. Automatické otevírání účtu, bez ohledu na to, zda se úvodní stránka zobrazuje či nikoliv, není dovoleno.

§5 Omezení používání

(I) Počet používaných účtů/uživatel
Počet používaných účtů se řídí hernímy pravidly (FAQ).

(II) Blokace
Blokace mohou být podle rozhodnutí provozovatele dočasné nebo trvalé. Blokace se může rovněž vztahovat na jednu nebo na všechny oblasti hry.

§6 Ochrana dat

(I) Uložení osobních údajů
Uživatel si vyhrazuje právo ukládat údaje uživatele v souladu s kontrolou dodržování pravidel, VOP a platnými právními normami. Ukládají se IP adresy ve spojení s uživatelskými časy a druhem užívání, e-mailová adresa, která byla zadána při přihlášení a další údaje, které uživatel vyplnil ve svém profilu. Údaje zapsané v profilu uživatele fóra se rovněž ukládají.

(II) Předávání dat
Provozovatel si vyhrazuje právo sdělovat osobní údaje stranám, které mu jsou nápomocny při provozu, a stejně tak v rámci svých zákonných povinností úřadům, v případě, že je to v zájmu provozovatele a nebo se tak děje v rámci uplatnění úředních výkonů příslušné instituce v souvislosti s její zákonnou pravomocí. Mimoto mohou být údaje uživatele poskytnuta třetím stranám zasílajícím informace o produktu. Z toho jsou výsloveně vyloučena data, která byla získána při realizaci plateb.

(III) Odmítnutí
Uživatel může kdykoliv odmítnout ukládání svých osobních dat. Jelikož účast ve hře není bez ukládání dat z technických důvodů možná, bude po doručení odmítnutí příslušný uživatelský účet resp. účty vymazán.

§7 Práva provozovatele v souvislosti s účty

(I) Obecné
Všechny účty a jejich součásti představují ve hře virtuální předměty. Uživatel se nestává jejich vlastníkem ani nezískává na účet či jeho části další práva. Všechna práva přísluší provozovateli. Uživatel nemá právo na zpeněžení nebo další práva.

(II) Zákaz zpeněžení
Bez písemného souhlasu provozovatele není uživateli dovoleno uzavírat s třetími stranami smlouvy o přenosu, využívání nebo předání účtu a příslušných přihlašovacích údajů. Zejména je výslovně zakázáno prodávání účtu nebo jejich jiné zhodnocování. To se vztahuje rovněž na prodej/zhodnocování přihlašovacích údajů, uživatelských práv, kontaktu s nabídkou odprodeje a podobných formulací, které slouží k obcházení tohoto pravidla. Nepovolený odprodej, zhodnocování, kopírování, rozšiřování, rozmnožování nebo jiné porušení práv provozovatele budou stíhány podle platných právních norem.

(III) Výjimky
Povoleno je trvalé předání účtu nebo jeho součástí, pokud to neomezují herní pravidla.

§8 Záruka

Gameforge zásadně nepřejímá žádné záruky za škody vzniklé v důsledku her Gameforge. Záruka je vyloučena vyjma škod způsobených úmyslně nebo hrubou nedbalostí a škod na životě nebo na zdraví. V této souvislosti výslovně upozorňujeme na skutečnost, že nadměrné hraní počítačových her s sebou částečně přináší podstatná zdravotní rizika.

§9 Klauzule o změnách

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky pro užívání kdykoliv změnit nebo rozšířit. Změny nebo doplnění se zveřejní nejméně dva týdny před vstoupením v platnost.

§10 Rozhodné právo

V případě všech právních otázek souvisejících s nabídkou Gameforge platí německé právo. Existuje-li více soudních sídel, rozhoduje soud místně příslušný Gameforge. V mezinárodním právním styku jsou kompetentní soudy v místě sídla Gameforge a hmotné právo se uplatňuje v místě sídla Gameforge.


2. Všeobecné platební podmínky

Jako doplněk výše uvedených pravidel platí v souvislosti v účastí ve hře následující pravidla jako smluvní základ všech platebních transakcí. (VPP)

A Platba

(I) Druh platby
Platební možnosti se liší podle země uživatele a možností dostupných na trh, které jsou technicky realizovatelné.

(II) Druh platebního závazku
Podle zvolené platební metody se smluvní vztah uzavře formou jednorázové platby nebo jako předplatné. V případě předplatného bude uživatel na tuto skutečnost zvlášť upozorněn. Doba platnosti a předpoklady pro prodloužení předplatného závisejí na zvolené platební metodě a jsou zvlášť popsány v oblasti pro přihlášení.

(III) Splatnost
Platby jsou splatné uživatelem po provedení aktivace služby. Příjem plateb provádí vždy třetí strana, která byla pověřena realizací příslušného druhu platební transakce. Další platby podmíněné předplatným jsou splatné vždy ke konci zaplacené doby. Stažení z účtu může proběhnout o několik dní dříve, aby se zajistila nepřetržitá využitelnost služeb.

(IV) Odmítutí příkazu k inkasu
V případě, že médium využívané k realizaci plateb (telefonní kredit, bankovní aktiva atd.) nevykazuje krytí a příkaz k inkasu bude odmítnut, automaticky se uplatní paušální poplatek za zpracování ve výši 10,- € za platbu, u níž bylo inkaso odmítnuto. Při odmítnutí v důsledku nerealizovaných plateb kreditní kartou činí paušální poplatek za zpracování 40,- €. Až do řádného vyrovnání závazku je uživatel ze hry vyloučen.

(V) Upomínka
V případě platebního skluzu sezasílá textová upomínka e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu. Je v zájmu uživatele, aby byl na této e-mailové adrese k zastižení.

(VI) Výběr pohledávek
V případě, že uživatel svým závazkům nedostojí ani po upomínce, platební proces se převádí na společnost pověřenou výběrem pohledávek. Vzniklé náklady nese uživatel.

(VII) Drobné částky
Drobné částky do 5,- € nebudou na straně Gameforge v žádném případě vymáhány a uživatel nemůže v žádném případě žádat navrácení takových částek.

B Odvolání / Výpověď

(I) Právo na odvolání
Právo na odvolání se neuplatňuje, zejména z důvodu § 312b III Nr. 6 BGB.

(II) Výpověď
Smluvní vztah uzavřený formou předplatného je možné kdykoliv vypovědět, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím doby platnosti zobrazené v herním účtu. Pokud uživatel předplatné nevypoví, automaticky se prodlouží o další období. Pro zaslání výpovědi nabízí Gameforge uživateli příslušné zadávací masky v závislosti na zvolené platební metodě. Adresy příslušných webových stránek jsou uživateli sděleny při objednávce a lze se na ně informovat rovněž v oddělení herní podpory nebo na adrese support@gamepay.de. Tato výpověď se musí provést nezávisle na zrušení nebo smazání účtu.

C Ochrana údajů / Účast třetích stran

Při realizaci platebních procesů využívá Gameforge služby třetích stran. Všichni tito poskytovatelé jsou zavázáni k důvěrnému zacházení ze získanými údaji. Získané údaje se předávají dalším pouze v případě, že uživatel i přes upomínku nedostojí svým platebním závazkům. Údaje získané v rámci realizace platebních procesů se v souladu s § 6 II VPP nepředávají třetím stranám.
Další informace o ochraně údajů

Platnost těchto VOP může uživatel odmítnout v průběhu 14 dnů po zveřejnění. Bez přijetí VOP není účast ve hře možná, odmítnutí tedy vede k vyloučení ze hry.
Odmítnutí může být projeveno také smazáním účtu.

One Response to “Vše. Obchodní Podmínky”

  1. 1
    Google-TCW Says:

    Hi from google Google-TCW

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Celoroční úsporné venkovní vířivky od Villeroy & Boch a také originál Jacuzzi vířivé vany. | Digitalizace VHS a převod VHS nejen Praha, Ostrava, Olomouc, Brno.. a také Hi8, 8mm, Digital8, 8mm filmů, 16mm filmů s vylepšením obrazu i zvuku na profesionálních VHS videopřehrávačích. |